PRAVIDLA

Pořadatel

Tuto marketingovou soutěž „S M&M reality na Kryštofy“ (dále jen „Soutěž“) pořádá společnost M&M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27487768 (dále jen „M&M reality“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

Doba konání soutěže

Soutěž začíná společně se spuštěním webových stránek www.smmrealitynakrystofy.cz 23. dubna 2019 a potrvá po dobu neurčitou až do odvolání. Soutěž probíhá na území České republiky.

Kdo se může soutěže účastnit?

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu či jiném obchodně-dodavatelském vztahu ke společnosti M&M reality a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soutěžící“).

Jak se soutěže zúčastnit?

Soutěžící se zúčastní tak, že splní stanovené podmínky uveřejněné u každého soutěžního příspěvku na Facebooku M&M reality.

Podmínky soutěžního příspěvku
  • označit Facebookový profil stránky M&M reality jako „To se mi líbí“
  • dát „Like“ soutěžnímu příspěvku
  • označit v komentáři kamaráda s kterým se o výhru podělíš

Výběr výherce

Zařazeni do soutěže budou všichni soutěžící, kteří splní všechny výše uvedené podmínky, které budou taktéž uvedeny u každého soutěžního příspěvku. Každý soutěžící může u jednoho soutěžního příspěvku soutěžit pouze jednou, tedy přidat jeden komentář s jednou fotografií. U dalšího soutěžního příspěvku se již může zúčastnit znovu.

Výhra není přenositelná, což znamená, že výherce nemůže svou výhru darovat jiné osobě. Pokud z jakéhokoliv důvodu se nemůže dané akce/festivalu účastnit je losován nový výherce.

Co lze vyhrát?

Po vyhlášení konce soutěžního příspěvku proběhne losování dvou výherců, kdy každý z nich získá dvě vstupenky na akci uvedenou v soutěžním příspěvku na Facebookovém profilu M&M reality.

Co když vyhraju?

Pak vám poblahopřejeme a na nejbližší pobočce M&M Reality si vyzvednete svou výhru. Za účelem předání výhry budete kontaktováni společností M&M reality.

Co budeme chtít po výherci?

Výherce poskytne M&M reality fotografie z uskutečněné akce ke zveřejnění na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách Soutěže www.smmrealitynakrystofy.cz a na Facebookových stránkách společnosti, a to po dobu nejdéle 2 let ode dne ukončení Soutěže. Výherce převzetím výhry dále souhlasí s tím, že společnost M&M reality zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách Soutěže a na Facebookových stránkách společnosti, a to po dobu nejdéle 2 let ode dne ukončení Soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti M&M reality po dobu výše uvedenou.

Podstatné náležitosti fotografie
  • fotografie nebo tzv. selfie na nichž je vyfocen výherce společně s frontmanem kapely Kryštof Richardem Krajčem popřípadě s celou kapelou
  • na fotografii je zřetelně a jasně vidět logo M&M reality např. upomínkový předmět – čepice s logem M&M reality, která je součástí výhry a bude předána výherci společně s výhrou
  • po uskutečněné akci zašle výherce pořízenou fotografii/selfie na emailovou adresu pr@mmreality.cz.

Doporučujeme všem výhercům, aby při setkání s kapelou Kryštof nebyli v příliš podnapilém stavu a neohrozili tak své společné shledání a zážitky s kapelou. Přišli byste tak o možnost pořídit si fotografie a nesplnili tak svou milou povinnost vyplívající z pravidel soutěže.

S čím musí soutěžící souhlasit a co dalšího je nutné vědět?

Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s těmito Pravidly a uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti M&M reality, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho telefonního čísla a pro případ, že se stane výhercem i dalších osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži, jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla M&M reality; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.mmreality.cz v části O nás.

Společnost M&M reality nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. Společnost M&M reality je oprávněna ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Na výhru nevzniká právní nárok.

Společnost M&M reality je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.